skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bacterial diversity in relatively pristine and anthropogenically-influenced mangrove ecosystems (Goa, India)

Fernandes, Sheryl ; Kirchman, David L ; Michotey, Valerie ; Bonin, Patricia ; Lokabharathi, P a; Aigle, Mio (Editor)

Brazilian Journal of Microbiology, 2014, Vol.45(4), pp.1161-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-8382 ; E-ISSN: 1678-4405

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...