skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epithelial tricellular junctions act as interphase cell shape sensors to orient mitosis

Bosveld, Floris ; Markova, Olga ; Guirao, Boris ; Martin, Charlotte ; Wang, Zhimin ; Pierre, Anaëlle ; Balakireva, Maria ; Gaugue, Isabelle ; Ainslie, Anna ; Christophorou, Nicolas ; Lubensky, David K ; Minc, Nicolas ; Bellaïche, Yohanns; Bondidier, Martine (Editor)

Nature, 25 February 2016, Vol.530(7591), pp.495-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature16970

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...