skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determination of the abundance of cosmic matter via the cell count moments of the galaxy distribution (1)

Bel, Julien ; Marinoni, Christian; Marinoni, Christian (Editor)

Astronomy and Astrophysics - A&A, March 2014, Vol.563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6361 ; E-ISSN: 1432-0746 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201321941

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...