skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rigorous Component-Based System Design Using the BIP Framework

Basu, Ananda ; Bensalem, Bensalem ; Bozga, Marius ; Combaz, Jacques ; Jaber, Mohamad ; Nguyen, Thanh-Hung ; Sifakis, Joseph

IEEE Software, May/Jun 2011, Vol.28(3), pp.41-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07407459 ; E-ISSN: 19374194 ; DOI: 10.1109/MS.2011.27

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...