skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implications of the human microbiome in inflammatory bowel diseases

Bakhtiar, Syeda M S. M ; Guy Leblanc, Jean J ; Salvucci, Emiliano E ; Ali, Amjad A ; Martin, Rebeca R ; Langella, Philippe P ; Chatel, Jean-Marc J.-M ; Miyoshi, Anderson A ; Bermudez-Humaran, Luis G L. G ; Azevedo, Vasco V; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

FEMS Microbiology Letters, 2013, Vol.342(1), pp.10-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12111

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...