skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Breakdown of the Isobaric Multiplet Mass Equation for the A=20 and 21 Multiplets

Gallant, A. T ; Brodeur, M ; Andreoiu, C ; Bader, A ; Chaudhuri, A ; Chowdhury, U ; Grossheim, A ; Klawitter, R ; Kwiatkowski, A. A ; Leach, K. G ; Lennarz, A ; Macdonald, T. D ; Schultz, B. E ; Lassen, J ; Heggen, H ; Raeder, S ; Teigelhoefer, A ; Brown, B. A ; Magilligan, A ; Holt, J. D ; Menéndez, J ; Simonis, J ; Schwenk, A ; Dilling, J

Physical Review Letters, 2014, Vol.113(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.113.082501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...