skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MLLS fitting on plasmon pic for mapping hydrides in a Zr alloy with a complex αZr+βZr acicular microstructure obtained by water quenching

Legras, Laurent ; Torres, Elodie ; Baietto, Marie-Christine ; Desquine, Jean ; Cabrera-Salcédo, Andréa ; Blat Yriex, Martine; Insa Lyon, Direction de La Recherche (Editor)

ISBN: 9783527808465 ; ISBN: 3527808469

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...