skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LA GÉNÉTIQUE ET LA SÉLECTION ANIMALE DANS L'ÉDITION EN LANGUE FRANÇAISE V. - DOIN, BAILLIERE, L'EXPANSION ET LA SIMEP

Lauvergne, J.-J; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1973, Vol.5(1), pp.155-158 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...