skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HÉRÉDITÉ DES PENDELOQUES DANS LA RACE OVINE SARDE

Casu, S ; G. Boyazoglu, J ; Lauvergne, J.-J; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1970, Vol.2(3), pp.249-261 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...