skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular insights into bacteroid development during Rhizobium-legume symbiosis

Haag, Andreas F ; Arnold, Markus F F ; Myka, Kamila K ; Kerscher, Bernhard ; Dall'Angelo, Sergio ; Zanda, Matteo ; Mergaert, Peter ; Ferguson, Gail P; Le Roux, Pascale (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, May 2013, Vol.37(3), pp.364-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...