skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome-wide analysis of thyroid hormone receptors shared and specific functions in neural cells

Chatonnet, Fabrice ; Guyot, Romain ; Flamant, Frederic ; Benoit, Gérard

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 February 2013, Vol.110(8), pp.E766-E775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1210626110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...