skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electric-field control of domain wall nucleation and pinning in a metallic ferromagnet

Bernand-Mantel, Anne ; Herrera-Diez, Liza ; Ranno, Laurent ; Pizzini, Stefania ; Vogel, Jan ; Givord, Dominique ; Auffret, Stéphane ; Boulle, Olivier ; Miron, Ioan Mihai ; Gaudin, Gilles

Applied Physics Letters, 28 March 2013, Vol.102(12), p.122406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4798506

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...