skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accurate fast computation of steady two-dimensional surface gravity waves in arbitrary depth

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Journal of Fluid Mechanics, 2018, Vol.844, pp.491-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1120 ; E-ISSN: 1469-7645 ; DOI: 10.1017/jfm.2018.208

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...