skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role of Models@run.time in Supporting On-the-fly Interoperability

Bencomo, Nelly ; Bennaceur, Amel ; Grace, Paul ; Blair, Gordon ; Issarny, Valérie

Computing, 31 October 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-485X ; E-ISSN: 1436-5057

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...