skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aberration-free three-dimensional multiphoton imaging of neuronal activity at kHz rates

Botcherby, Edward J ; Smith, Christopher W ; Kohl, Michael M ; Débarre, Delphine ; Booth, Martin J ; Juskaitis, Rimas ; Paulsen, Ole ; Wilson, Tony; Débarre, Delphine (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 21 February 2012, Vol.109(8), pp.2919-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1111662109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...