skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chapter 3 From Basic Physical Properties of InAs/InP Quantum Dots to State-of-the-Art Lasers for 1.55 μm Optical Communications: An Overview

Even, Jacky ; Cheng, Wang ; Grillot, Frédéric; Even, Jacky (Editor)

ISBN: 9781439878309 ; ISBN: 1439878307

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...