skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Superimposed electrical stimulation decreases maximal grip force

Boisgontier, Matthieu ; Vuillerme, Nicolas ; Iversen, Maura D; Boisgontier, Matthieu (Editor)

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, June 2010, Vol.50(2), pp.152-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4707

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...