skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of time reversal to power line communications for the mitigation of electromagnetic radiation

Pagani, Pascal ; Ney, Michel ; Zeddam, Ahmed; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

ISBN: 9781119142089 ; ISBN: 1119142083 ; DOI: 10.1002/9781119142119.ch5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...