skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software Engineering Fundamentals

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Software Engineering Fundamentals
  • Chủ đề: Software ; Software Industry ; Software Engineering
  • Là 1 phần của: Software Engineering: Architecture-Driven Software Development
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-0-12-407878-9

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...