skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prologue

Chakravarthy, B.K.

Innovation By Design : Lessons from Post Box Design & Development

ISBN: 978-81-322-0901-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Prologue
  • Tác giả: Chakravarthy, B.K.
  • Là 1 phần của: Innovation By Design : Lessons from Post Box Design & Development
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-81-322-0901-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...