skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shape coexistence in the neutron-deficient even-even Hg182-188 isotopes studied via Coulomb excitation

Bree, N ; Wrzosek - Lipska, K ; Petts, A ; Andreyev, A ; Bastin, B ; Bender, M ; Blazhev, A ; Bruyneel, B ; Butler, Pa ; Butterworth, J ; Carpenter, Mp ; Cederkäll, J ; Clément, E ; Cocolios, Te ; Deacon, A ; Diriken, J ; Ekström, A ; Fitzpatrick, C ; Fraile, Lm ; Fransen, Ch ; Freeman, Sj ; Gaffney, Lp ; García - Ramos, Je ; Geibel, K ; Gernhäuser, R ; Grahn, T ; Guttormsen, M ; Hadinia, B ; Hadyńska - Klęk, K ; Hass, M ; Heenen, P - H ; Herzberg, R - D ; Hess, H ; Heyde, Kristiaan ; Huyse, M ; Ivanov, O ; Jenkins, Dg ; Julin, R ; Kesteloot, N ; Kröll, Th ; Krücken, R ; Larsen, Ac ; Lutter, R ; Marley, P ; Napiorkowski, Pj ; Orlandi, R ; Page, Rd ; Pakarinen, J ; Patronis, N ; Peura, Pj ; Piselli, E ; Rahkila, P ; Rapisarda, E ; Reiter, P ; Robinson, Ap ; Scheck, M ; Siem, S ; Singh Chakkal, K ; Smith, Jf ; Srebrny, J ; Stefanescu, I ; Tveten, Gm ; Van Duppen, P ; Van De Walle, J ; Voulot, D ; Warr, N ; Wenander, F ; Wiens, A ; Wood, Jl ; Zielińska, M

PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; DOI: 10.110./PhysRevLett.112.162701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...