skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do equal rights for a minority affect general life satisfaction?

Berggren, Niclas; Bjørnskov, Christian ; Nilsson, Therese

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Do equal rights for a minority affect general life satisfaction?
  • Tác giả: Berggren, Niclas
  • Bjørnskov, Christian ; Nilsson, Therese
  • Nhan đề liên quan: Series: IFN working paper, no. 1156 2017
  • Nơi xuất bản: Stockholm, Sweden: Research Institute of Industrial Economics
  • Năm xuất bản: 2017
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...