skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural and managerial cost differences in nonprofit nursing homes

Di Giorgio, L; Filippini, Massimo ; Masiero, G

Economic modelling, 2015, pp. 289-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Structural and managerial cost differences in nonprofit nursing homes
  • Tác giả: Di Giorgio, L
  • Filippini, Massimo ; Masiero, G
  • Là 1 phần của: Economic modelling, 2015, pp. 289-298
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0264-9993

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...