skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Special section on causality

Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioural, organizational and social aspects of accounting, 2014, Vol.39(7), pp. 531-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-3682

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Special section on causality
  • Chủ đề: Kausalanalyse ; Modellierung ; Methodologie
  • Là 1 phần của: Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioural, organizational and social aspects of accounting, 2014, Vol.39(7), pp. 531-574
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0361-3682

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...