skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How and why 1 year differs from 365 days a conversational logic analysis of inferences from the granularity of quantitative expressions

Zhang, Y. Charles; Schwarz, Norbert

Journal of consumer research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    How and why 1 year differs from 365 days a conversational logic analysis of inferences from the granularity of quantitative expressions
  • Tác giả: Zhang, Y. Charles
  • Schwarz, Norbert
  • Là 1 phần của: Journal of consumer research
  • Năm xuất bản: 2013
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0093-5301

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...