skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The migration industry and developmental states in East Asia

Surak, Kristin

The migration industry and the commercialization of international migration, pp. 87-107

ISSN: ; ISBN: 978-0-415-62378-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The migration industry and developmental states in East Asia
  • Tác giả: Surak, Kristin
  • Là 1 phần của: The migration industry and the commercialization of international migration, pp. 87-107
  • Năm xuất bản: 2013
  • Ngôn ngữ: Undetermined
  • Số nhận dạng: ISSN: ; ISBN: 978-0-415-62378-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...