skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Annual Review of Development Effectiveness 2006 Getting Results

Huppi, Monika; Huppi, Monika

ISBN: 0821369067 ; ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 9780821369074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Annual Review of Development Effectiveness 2006 Getting Results
  • Tác giả: Huppi, Monika
  • Huppi, Monika
  • Nhan đề liên quan: Series: Independent Evaluation Group Studies
  • Năm xuất bản: 2006
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 0821369067 ; ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 9780821369074

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...