skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Retail shopping typology of American teens

Breazeale, Michael; Lueg, Jason E

Journal of business research : JBR, 2011, Vol.64(6), pp. 565-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...