skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research in systems analysis and design: models and methods 4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdansk, Poland, September 29, 2011 ; revised selected papers

Eurosymposium On Systems Analysis And Design;; Wrycza, Stanisław ; Eurosymposium On Systems Analysis And Design ; Sigsand/Plais Eurosymposium

ISBN: 9783642256752 ; ISBN: 3642256759 ; E-ISBN: 9783642256769

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...