skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of an Individual Development Account Program on Retirement Saving: Follow-up Evidence From a Randomized Experiment

Grinstein-Weiss, Michal ; Sherraden, Michael ; Gale, William G ; Rohe, William M ; Schreiner, Mark ; Key, Clinton ; Oliphant, Jane E

Journal of Gerontological Social Work, 18 August 2015, Vol.58(6), pp.572-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4372 ; E-ISSN: 1540-4048 ; DOI: 10.1080/01634372.2015.1052174

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...