skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Autochthony, ethnicity, indigeneity and nationalism: Time-honouring and state-oriented modes of rooting individual-territory-group triads in a globalizing world

Zenker, O.

Critique of Anthropology, 03/01/2011, Vol.31(1), pp.63-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-275X ; E-ISSN: 1460-3721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0308275X10393438

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...