skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The 1993 EITC expansion and low-skilled single mothers' welfare use decision

Chyi, Hau

Applied economics, 2012, Vol.44(13), pp. 1717-1736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...