skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The future of farm policy analysis a household perspective

Offutt, Susan

American journal of agricultural economics, 2002, Vol.84(5), pp. 1189-1200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The future of farm policy analysis a household perspective
  • Tác giả: Offutt, Susan
  • Chủ đề: Agrarpolitik ; Wirkungsanalyse ; Agrarökonomik ; Usa
  • Là 1 phần của: American journal of agricultural economics, 2002, Vol.84(5), pp. 1189-1200
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-9092

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...