skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public-private sector linkages in research and development the case of US agriculture

Parker, Doug; Castillo, Federico ; Zilberman, David

American journal of agricultural economics, 2001, Vol.83(3), pp. 736-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029092

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...