skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Growth in women's relative wages and in inequality among men : one phenomenon of two?

Welch, Finis

The American economic review, 2000, Vol.90(2), pp. 444-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Growth in women's relative wages and in inequality among men : one phenomenon of two?
  • Tác giả: Welch, Finis
  • Chủ đề: Lohndifferenzierung ; Fraueneinkommen ; Usa ; 1970-1995
  • Là 1 phần của: The American economic review, 2000, Vol.90(2), pp. 444-449
  • Mô tả: Women can be seen as having more intellectual skills in relation to brawn than is the case for men, and this may help to explain why women's wages have grown, as well as explaining wage inequality affecting men.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00028282

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...