skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A look at agribusiness education since the National Agribusiness Education Commission's 1989 report the Lincoln report revisited

Woolverton, Michael W; Downey, W. David

American journal of agricultural economics, 1999, Vol.81(5), pp. 1050-1055 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A look at agribusiness education since the National Agribusiness Education Commission's 1989 report the Lincoln report revisited
  • Tác giả: Woolverton, Michael W
  • Downey, W. David
  • Chủ đề: Agrarwissenschaft ; Studienfach ; Usa
  • Là 1 phần của: American journal of agricultural economics, 1999, Vol.81(5), pp. 1050-1055
  • Mô tả: Paper presented at the annual meeting of the American Agricultural Economics Association, August 8-11, 1999, Nashville, Tennessee. Discussion by P.J. Barry, 1061-1065. Includes references ; p. 1050-1055, 1061-1065.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-9092

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...