skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Decisión bajo riesgo compatible con similitudes correlacionadas

Uriarte, José Ramón

Lumbreras Fontecha : Luis Ma, pp.393-415

ISSN: ; ISBN: 84-7585-454-0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Decisión bajo riesgo compatible con similitudes correlacionadas
  • Tác giả: Uriarte, José Ramón
  • Chủ đề: Entscheidung ; Nutzen ; Risiko ; Theorie
  • Là 1 phần của: Lumbreras Fontecha : Luis Ma, pp.393-415
  • Năm xuất bản: 1993
  • Ngôn ngữ: Spanish
  • Số nhận dạng: ISSN: ; ISBN: 84-7585-454-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...