skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of attendance on student learning in principles of economics

Durden, Garey C; Ellis, Larry V

The American economic review, 1995, Vol.85(2), pp.343-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The effects of attendance on student learning in principles of economics
  • Tác giả: Durden, Garey C
  • Ellis, Larry V
  • Chủ đề: Wirtschaftsstudium ; Usa
  • Là 1 phần của: The American economic review, 1995, Vol.85(2), pp.343-346
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-8282

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...