skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Teoría de la decisión normativa versus teoría de la decisión descriptiva

Uriarte, José Ramón

Herri - ekonomiaz, 1991, pp.85-112

ISSN: 1130-9555

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Teoría de la decisión normativa versus teoría de la decisión descriptiva
  • Tác giả: Uriarte, José Ramón
  • Chủ đề: Entscheidung ; Theorie
  • Là 1 phần của: Herri - ekonomiaz, 1991, pp.85-112
  • Ngôn ngữ: Spanish
  • Số nhận dạng: ISSN: 1130-9555

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...