skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The pattern of migration with variable migration cost

Chau, Nancy H. Y

Journal of regional science, 1997, Vol.37(1), pp.35-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4146

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...