skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using self-congruity and ideal congruity to predict purchase motivation

Sirgy, M. Joseph

Journal of business research : JBR, 1985, Vol.13(3), pp.195-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Using self-congruity and ideal congruity to predict purchase motivation
  • Tác giả: Sirgy, M. Joseph
  • Chủ đề: Marktforschung ; Usa
  • Là 1 phần của: Journal of business research : JBR, 1985, Vol.13(3), pp.195-206
  • Mô tả: An attempt is made to test the hypothesis that the effects of self-congruity and ideal congruity on purchase motivation are additive. Self-esteem and self-consistency theories are employed to explain this relationship. Female students enrolled in psychology and marketing courses at 2 universities were...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0148-2963

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...