skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dividend policy and capital market theory a generalized error components model approach

Lee, Cheng F; Chang, Hui - Shyong

Journal of business research : JBR, 1986, Vol.14(2), pp.177-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Dividend policy and capital market theory a generalized error components model approach
  • Tác giả: Lee, Cheng F
  • Chang, Hui - Shyong
  • Chủ đề: Dividende ; Usa
  • Là 1 phần của: Journal of business research : JBR, 1986, Vol.14(2), pp.177-188
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0148-2963

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...