skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adult equivalent scales once more a developmental approach

Tedford, John R; Capps, Oral ; Havlicek, Joseph

American journal of agricultural economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Adult equivalent scales once more a developmental approach
  • Tác giả: Tedford, John R
  • Capps, Oral ; Havlicek, Joseph
  • Là 1 phần của: American journal of agricultural economics
  • Năm xuất bản: 1986
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-9092

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...