skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of minority veto rights on controller tunneling

Fried, Jesse M; Kamar, Ehud ; Yāfe, Yišay

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The effect of minority veto rights on controller tunneling
  • Tác giả: Fried, Jesse M
  • Kamar, Ehud ; Yāfe, Yišay
  • Nhan đề liên quan: Series: Discussion paper / Harvard John M. Olin Center for Law, Economics, and Business, no. 948 02/2018;
    Series: ECGI working paper series in law, no 385 February 2018
  • Năm xuất bản: 2018
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...