skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A proclamation for the restraining all His Majesties subjects but the East-India Company to trade to the East-Indies

England and Wales. Sovereign (1660-1685 : Charles II) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A proclamation for the restraining all His Majesties subjects but the East-India Company to trade to the East-Indies
  • Tác giả: England and Wales. Sovereign (1660-1685 : Charles II) (Corporate Author)
  • Chủ đề: Commerce
  • Mô tả: Proclaimed Nov. 16, 1681. Caption title. Imprint from colophon.
  • Nơi xuất bản: London: Printed by the assigns of John Bill [etc.]
  • Năm xuất bản: 1681
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...