skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arithmetica Ioannis Martini Siliceí: theoricen praxinque luculenter complexa, innumeris mendarum offuciis à Thomas Rhaeto, haud ita pridem, accuratissime vindicata

Martínez Silíceo, Juan

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Arithmetica Ioannis Martini Siliceí: theoricen praxinque luculenter complexa, innumeris mendarum offuciis à Thomas Rhaeto, haud ita pridem, accuratissime vindicata
  • Tác giả: Martínez Silíceo, Juan
  • Chủ đề: Books Before 1601 ; Arithmetic
  • Mô tả: Errata at end of text.
  • Nơi xuất bản: Parisiis: Apud S. Colinaeum
  • Năm xuất bản: 1526
  • Ngôn ngữ: Latin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...