skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

By the king. A proclamation inhibiting all persons after the four and twentiethday of June next to use the trade of a pedlar or petty chapman, unless they be licensed according to a course lately taken by us in that behalf

England and Wales. Sovereign (1685-1688 : James II) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    By the king. A proclamation inhibiting all persons after the four and twentiethday of June next to use the trade of a pedlar or petty chapman, unless they be licensed according to a course lately taken by us in that behalf
  • Tác giả: England and Wales. Sovereign (1685-1688 : James II) (Corporate Author)
  • Chủ đề: Commerce
  • Mô tả: Proclaimed on May 7, 1686.
  • Nơi xuất bản: London: printed by Charles Bill, Henry Hills, and Thomas Newcomb
  • Năm xuất bản: 1686
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...