skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

By the king. A proclamation for publishing the peace between his majesty and the states general of the United Netherlands

England and Wales. Sovereign (1660-1685 : Charles II) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    By the king. A proclamation for publishing the peace between his majesty and the states general of the United Netherlands
  • Tác giả: England and Wales. Sovereign (1660-1685 : Charles II) (Corporate Author)
  • Chủ đề: General
  • Mô tả: Proclaimed Aug. 24, 1667.
  • Nơi xuất bản: [London] in the Savoy: printed by the Assigns of John Bill and Christopher Barker
  • Năm xuất bản: 1667
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...