skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Georgii Agricolae De mensuris & ponderibus Romanorum atque Græcorum lib. V, De externis mensuris & ponderibus lib. II, Ad ea, quæ Andreas Alciatus denuo disputauit de mensuris & ponderibus, breuis defensio, lib. I, De mensuris, quibus interualla metimur lib. I, De restituendis ponderibus atq[ue] mensuris lib. I, De precio metallorum & monetis lib. III ...

Agricola, Georg

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...