skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Satire del Marchese Lodovico Adimari con illustrazioni &c

Adimari, Lodovico

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Satire del Marchese Lodovico Adimari con illustrazioni &c
  • Tác giả: Adimari, Lodovico
  • Mô tả: Ota report 2 additional preliminary leaves The imprint is false; printed in Leghorn. The titlepage is engraved.
  • Nơi xuất bản: Londra: Si vende in Livorno presso Tomso. Masi e Comp
  • Năm xuất bản: 1788
  • Ngôn ngữ: Italian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...